Bellona Carolina - en antologi med svensk propagandapoesi på latin från Det stora nordiska krigets tid.

Senaste redigering: 3 november 2014

Bellona Carolina - an Anthology of Swedish Propaganda Poetry from the Great Nordic War.

Utgivare och översättare: Hans Aili, professor (em.) i latin vid Stockholms universitet.

Bellona Carolina (ungefär: "Karolinernas krigsgudinna") är ett bokprojekt jag bedrivit sedan 1990-talet. Det startade som min andel av ett dansk-finsk-isländsk-norsk-svensk projekt med namnet "Nordiskt nylatin". Det gemensamma projektarbetet resulterade i en gemensam bok, redigerad av prof. Minna Skafte-Jensen (Köpenhamn och Odense): A History of Nordic Neo-Latin Literature, Odense 1995, samt en gemensam databas över den litteratur vi funnit i olika bibliotek i Norden och norra Tyskland. Jag bidrog visserligen med ett kapitel i den gemensamma boken men hade tidigt kommit in på mitt eget sidospår.

Mycket (i form av undervisning, annan forskning, chefsuppdrag) har kommit i vägen under årens lopp och det är först nu efter pensioneringen som jag har tid att låta de dikter jag samlat in bli bekanta för en större läsekrets. Mitt samlande har redan givit ett storslaget resultat: i Uppsala disputerade fredagen den 17 oktober i år Elena Dahlberg på en avhandling i latin med titeln The Voice of a Waning Empire. Selected Latin Poetry of Magnus Rönnow from the Great Northern War. Uppsala: Studia Latina Upsaliensia, 34, 2014. Magnus Rönnow är en av den svenska stormaktstidens främsta latinskalder; när Elena från S:t Petersburg mot slutet av 1990-talet sökte ett bra ämne för att övertyga Svenska institutet om att hon behövde ett stipendium att finansiera en Sverigevistelse med, kom vi tillsammans fram till att Rönnow vore ett perfekt val för henne. Sedan blev hon doktorand i Uppsala men behöll Rönnow som ämne.

Min  egen diktpresentation kommer inte att följa någon kronologisk ordning. Jag har samlat på mig en avsevärd mängd dikter av olika författare, från krigets utbrott år 1700 till dess slut, och de kommer efterhand som jag blir färdiga med dem. Rönnows dikter utelämnar jag tillsvidare.

Fraustadt 1706

Detta slag räknas till en av de sex största svenska segrarna någonsin. Mycket riktigt firades det i minst tre dikter. Två av dem jämför fältmarskalken Rehnskiölds seger med hertigen av Marlboroughs och prins Eugens av Savojen väldiga seger vid byn Blindheim (som britterna kallar Blenheim och svenskarna namngav efter den närmaste staden Höchstädt). Naturligtvis till fördel för Rehnskiöld och Karl XII.

Den första är skriven av Johannes Paulinus Lillienstedt; den andra av kungens propagandaminister vid fältkansliet Olof Hermelin.

Poltava

Den första dikten är anonym, skriven efter nederlaget vid Poltava år 1709. Den är till formen ett epigram, skrivet på elegiskt distikon, och finns bevarad i handskriven form i Palmskiöldska samlingen vid Uppsala universitets bibliotek. Den okände författaren spinner på temat hybris: kung Karl borde ha hejdat sig i tid. Detta är ett mycket sällsynt belägg på att kungens strategi kritiserades i Sverige.

In 1709, after the Swedish defeat at Poltava, a disappointed Swedish officer or civil servant wrote a short epigram on the King's fatal hubris.  The epigram has no known author and is only preserved in two manuscript copies at Uppsala University Library. It is a very rare example of criticism levelled against the King by one of his subjects.